Manteniments

ALSOCASALS INSTAL·LACIONS S.L. assegura un correcte manteniment de les seves instal·lacions amb l’objectiu de complir amb totes les disposicions legals, així com garantir un òptim funcionament i continuïtat del servei, factors decisius en les instal•lacions industrials, comerços, edificis de vivendes i habitatges unifamiliars.

Per això realitzem un servei de manteniment continu i integral les 24h els 365 dies de l’any.

MANTENIMNET PREVENTIU

El primer objectiu del manteniment preventiu és evitar o mitigar les conseqüències de les fallades de l’equip, aconseguint prevenir les incidències abans que aquestes ocorrin. Les tasques de manteniment preventiu inclouen accions com canvi de peces desgastades, canvis d’olis i lubricants, etc. Alguns dels mètodes més habituals per determinar que processos de manteniment preventiu s’han de dur a terme, són les recomanacions dels fabricants, la legislació vigent, les recomanacions d’experts i les accions portades a terme sobre actius similars.

Operatives, de durabilitat i de fiabilitat d’un equip. En esment aquest tipus de manteniment ens ajuda a reduir els temps que poden generar per manteniment correctiu.

Pel que fa al manteniment preventiu d’un producte programari, es diferencia de la resta de tipus de manteniment en què, mentre que la resta (correctiu, evolutiu, perfectiu, adaptatiu …) es produeix generalment després d’una petició de canvi per part del client o l’usuari final, el preventiu es produeix després d’un estudi de possibilitats de millora en els diferents mòduls del sistema, o situacions empíriques generades a la pròpia instal·lació.

Tot i que el manteniment preventiu és considerat valuós per a les organitzacions, hi ha una sèrie de falles en la maquinària o errors humans a l’hora de realitzar aquests processos de manteniment. ALSOCASALS INSTAL·LACIONS S.L. disposa d’un software propi per fer d’una forma fàcil i inequívoca, la planificació d’aquest manteniment, ja que deixa planificar-lo pel propi usuari, i en la data que toca envia recordatoris via SMS o e-mail.

MANTENIMNET PREDICTIU

El manteniment predictiu està basat en la determinació de l’estat d’una màquina, instal•lació o equip en operació. El concepte es basa en què en tots els casos donaran un tipus d’avís abans que fallin i aquest manteniment tracta de percebre els símptomes per després prendre acciones.

Es tracta de realitzar assajos no destructius, com poden ser anàlisi d’oli, anàlisi de desgast de partícules, mesura de vibracions, mesura de temperatures, termografies, etc.

El manteniment predictiu permet que es prenguin decisions abans que passi la decisió: canviar o reparar la màquina en una parada propera, detectar canvis anormals en les condicions de l’equip i esmenar-los, etc.

ALSOCASALS INSTAL·LACIONS S.L., va més enllà, i té solucions amb software propi que serveixen per a realitzar predictius.

MANTENIMNET CORRECTIU

El manteniment correctiu o manteniment per trencament va ser l’esbós del que avui dia és el manteniment. Aquesta etapa del manteniment va precedida del manteniment planificat.

En aquesta etapa, “mantenir” és sinònim de “reparar”, i el servei de manteniment operava amb una organització i planificació mínimes (mecànica i greixatge) ja que la indústria no estava molt mecanitzada i les parades dels equips productius no tenien massa importància en tractar-se de maquinària senzilla i fiable, i a causa d’aquesta senzillesa, fàcil de reparar. La política de l’empresa era la de minimitzar el cost de manteniment.

Aquest manteniment agrupa les accions a realitzar en el programari (programes, bases de dades, documentació, etc) davant d’un funcionament incorrecte, deficient o incomplet que per la seva naturalesa no poden planificar en el temps.

Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corretgeixen els defectes tècnics de les aplicacions. Entenem per defecte una diferència entre les especificacions del sistema i el seu funcionament. Quan aquesta diferència es produeix a causa d’errors en el funcionament del sistema, s’establirà un marc de col·laboració que contempli les activitats que corresponen a la garantia de l’actual proveïdor i les activitats objecte d’aquest contracte. La correcció dels defectes funcionals i tècnics de les aplicacions cobertes pel servei de manteniment, inclou:

  • Recollida, catalogació i assignació de funcions.
  • Anàlisi de l’error / problema.
  • Anàlisi de la solució.
  • Desenvolupament de les modificacions als sistemes, incloent proves unitàries.
  • Proves del sistema documentades.
  • Manteniment de les documentacions tècniques i funcionals del sistema.

MANTENIMNET NORMATIU

Es denomina manteniment Normatiu, al tipus de manteniment preventiu obligatori que les legislacions sobre seguretat d’equips i instal•lacions industrials obliguen a realitzar de manera periòdica per part d’empreses o personal autoritzat alienes a l’empresa propietat de les instal•lacions o equips.

El manteniment Normatiu és una activitat subjecta a normes en el desenvolupament de les seves obligacions que apliquen les disposicions dels reglaments de seguretat i les seves instruccions tècniques complementàries en els plans de Manteniment. El control l’exerceix l’Administració, amb el següent objectiu: El factor de risc derivat de les instal•lacions considerades obliga a elevar la diligència i les precaucions per evitar la producció del dany a les persones, a les coses i al medi ambient.

Protocols de manteniment Normatiu

Cada equip o instal•lació que requereix manteniment Normatiu consta d’un protocol que indica la periodicitat de les revisions i els elements que han de ser revisats o substituïts periòdicament. Al final de cada revisió s’ha d’estendre un certificat on s’indiqui el nom de l’empresa que ha realitzat la inspecció, i el resultat de la mateixa.

A més a més, disposem de càmera Termogràfica per poder realitzar anàlisis i inspeccions.

Instal·lacions elèctriques i de fontaneria: Industrials, Comercials i Residencials
Automatismes de Processos industrials, de Maquinària, de Quadres, de Comandaments, etc.
Instal·lacions de Pous, de Bombes de tot tipus, d’Abastiment Urbà, Agrícola, etc.
Instal·lacions de Regs Agrícoles i de Jardins.
Instal·lacions de Piscines.
Instal·lacions de Tractament d’Aigua.
Instal·lacions d’Aire Condicionat, Calefaccions y Ventilació.
Instal·lacions Solars Fotovoltaiques i Tèrmiques.
Grups Electrògens

powered by Globals All right reserved 2013 © | Nota Legal | Política de privacitat| Política de cookies | Admin

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies