Canal ètic

Also Casals Instal·lacions S.L. et dona la benvinguda al canal ètic de l’organització.

El Canal Ètic o Canal de denúncies facilita la comunicació, de forma accessible i senzilla i sota el principi de confidencialitat, totes aquelles qüestions o incidències relatives a irregularitats en les quals pugui trobar-se incurs qualsevol membre de l’organització i/o la pròpia organització, que puguin suposar il·lícits penals, infraccions administratives greus o molt greus.

Aquest Canal disposa d’ una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat i reserva de la identitat del denunciant, l’opció de proporcionar informacions de forma anònima, mesures de protecció a l’ informant i la prohibició de represàlies.

Les informacions/denúncies han de versar sobre la cultura corporativa de l’organització, sobre el seu Codi Ètic, així com sobre els Protocols implantats en l’organització.

El canal de denúncies suposa el reflex del compromís social i de millora contínua en amb la seva cultura de compliment basada en els seus valors i principis ètics, en especial la integritat, confiança legitima i recíproca en el seu àmbit social.

  Formulari de denúncia anònima

  Informació general:
  Data (dels fets):
  Hora (dels fets):
  Lloc (si aplica):
  Detalls de la denúncia:


  Declaració del denunciant: