Objectius de desenvolupament sostenible

Also Casals: Contribució d’Also Casals als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits a l’Agenda 2030

CompromÍs amb l’agenda 2030

Also Casals expressa formalment el seu compromís amb l’Agenda 2030 per a impulsar els objectius de desenvolupament sostenible. Un compromís que es fa constar a la pàgina web de l’empresa, a les xarxes socials i a la memòria de sostenibilitat (que s’implementarà a partir del 2022).

Contribució d’Also Casals als objectius de desenvolupament sostenible definits en l’Agenda 2030

Els objectius de desenvolupament sostenible sobre els quals l’empresa actua directament es descriuen a continuació:

L’objectiu 1 pretén erradicar la pobresa arreu del món i impulsar l’accés a recursos econòmics, serveis bàsics i protecció social a tota la població.

2021: Col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa per ajudar persones en risc de pobresa i exclusió social.

Meta 2022: Mantenir la col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa.

L’objectiu 2 cerca acabar amb la fam, promoure aliments sans i nutritius per a tota la població i impulsar l’agricultura sostenible.

Meta 2022: Fer donacions d’aliments al Banc d’Aliments de la Creu Roja.

L’objectiu 3 pretén millorar la salut i el benestar de la població per a reduir la mortalitat i el nombre de malalties.

El 2021 hem eliminat més de 80 tones d’amiant, havent contribuït a reduir considerablement el nombre de morts i malalties causades per aquest agent contaminant. La meta per al 2022 és sobrepassar les 100 tones.

La inversió en prevenció de riscos laborals/seguretat a l’empresa és de 41.255,31 €. En aquest sentit, el nombre d’accidents laborals durant els darrers 5 anys s’ha reduït.

L’execució de treballs de tractament d’aigua el 2021 contribueix a reduir considerablement el nombre de morts i malalties causades per la contaminació de l’aigua.

Entre les metes per al 2022, incloem el desenvolupament d’accions de promoció d’hàbits de vida saludables entre els treballadors.

L’objectiu 4 pretén garantir una educació de qualitat a totes les persones, promoure la capacitació tècnica i professional necessària per accedir a una ocupació i potenciar una educació basada en el desenvolupament sostenible.

El 2021 s’han dut a terme accions de capacitació tècnica a empleats. De forma periòdica (anualment) es fa un pla de formació, on s’inclouen accions relacionades amb la sostenibilitat.

L’objectiu 5 cerca assolir la igualtat entre dones i homes arreu del món en l’àmbit laboral, social, polític i econòmic i acabar amb la discriminació per motiu de gènere.

Meta 2022: Iniciar l’execució del pla d’igualtat.

El 2021 el nombre de dones ha augmentat en 2 persones a l’àrea administrativa i de mitjana direcció en comparació amb el 2019, havent arribat al 45% del total (5 d’11). Es contribueix a assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge.

Meta 2022: Elaborar el pla de conciliació laboral.

L’objectiu 6 pretén garantir l’accés universal a aigua potable i serveis de sanejament i impulsar una gestió sostenible de l’aigua per a millorar-ne la qualitat i l’estalvi.

El 2021 es van executar treballs de tractament d’aigua, reducció del consum/reutilització d’aigua i treballs de sistema de reg controlat per a l’ús eficient dels recursos hídrics. D’aquesta manera, Also Casals contribueix a l’eliminació de residus i productes tòxics que contaminin l’aigua o controlant el consum d’aigua i la reutilització.

L’objectiu 7 pretén garantir l’accés de les persones a energia assequible, augmentar l’ús d’energies renovables i fomentar l’eficiència energètica.

Also Casals, des de la seva fundació el 2006, ha estat pionera a les Terres de l’Ebre en utilitzar l’energia renovable, fonamentalment en la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Des d’aquesta data fins al 2021 s’han executat nombrosos treballs. Un megawatt hora suposa una quantitat d’energia que pot donar electricitat a una mitjana de 330 habitatges en una hora.

El 2021 s’han executat treballs que fomenten l’eficiència energètica.

Utilitzem l’energia renovable en les activitats i impulsem mesures per a reduir el consum d’energia a l’organització. Pel que fa a això, la meta del 2022 és que Also Casals sigui 100% autònom en la producció d’energia que requereix (desconnexió de la xarxa).

L’objectiu 8 cerca impulsar el creixement de l’economia de manera que beneficiï totes les persones mitjançant ocupació de qualitat.

Els treballadors d’Also Casals són els més ben remunerats dins el sector al territori. Protegim els drets laborals i promovem un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els empleats.

Hem signat acords per a rebre sistemàticament becaris del sistema de formació professional i universitats. El 2021 vam rebre 2 becaris del sistema de formació professional i d’universitats.

Meta 2022: Contractació de joves aturats.

L’objectiu 9 busca impulsar un nivell d’industrialització més gran a través de l’ús de la tecnologia, la innovació i la recerca.

Also Casals promou la industrialització inclusiva i sostenible mitjançant l’ús de la tecnologia, la innovació i la investigació. Destaquem en el disseny de màquines, innovació i socis tecnològics.

Impuls a la digitalització en l’organització.

L’objectiu 10 cerca la inclusió social i laboral de les persones més vulnerables per a reduir la bretxa de riquesa entre rics i pobres.

El 2021 s’han executat treballs en instal·lacions, habitatges i edificis que faciliten l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

L’objectiu 11 cerca que les ciutats i els pobles siguin sostenibles, reduint la contaminació amb serveis de transport públics accessibles i amb espais verds.

El 2021 vam iniciar la conversió a vehicles híbrids; el pla de convertir 2 vehicles es va complir. La meta és convertir 2 vehicles per any fins a completar-ne el 100%.

L’objectiu 12 pretén impulsar un ús sostenible dels recursos naturals, com l’aigua, els aliments, l’electricitat o les deixalles, a través de la reducció, el reciclatge i la reutilització a càrrec de les empreses i el consum responsable de la població.

El 2018 es va instal·lar una planta fotovoltaica per a autoconsum. La meta per al 2022 és que Also Casals es converteixi en autònom en la producció de l’energia que requereix per a desenvolupar les activitats a les seves instal·lacions (desconnexió de la xarxa).

Potenciem l’ús racional del consum d’aigua.

Fomentem la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització de residus i recursos i l’adopció de pràctiques sostenibles.

L’objectiu 16 cerca promoure el respecte als drets humans, la reducció de la corrupció en totes les organitzacions i garantir la pau.

Meta 2022: Elaboració i implementació del codi ètic.

L’objectiu 17 cerca que es creïn aliances entre les institucions públiques, les empreses, la societat civil i les universitats per trobar solucions conjuntes als reptes de l’Agenda 2030.

El 2021 es va crear una aliança amb l’Ajuntament de Tortosa per ajudar persones necessitades en reparacions d’habitatges.

Estem treballant per a elaborar un conveni per promoure la innovació amb ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Empresa i Treball, referent públic per contribuir a la transformació de les empreses catalanes i que compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món, 7 delegacions a Catalunya).

Accions de sensibilització

Also Casals ha implementat un pla per a dur a terme accions de formació sobre els ODS als treballadors, a més de contribuir a expandir el missatge més enllà de l’empresa. Entre les mesures concebudes hi ha les següents:

Tallers pràctics sobre l’Agenda 2030 perquè cada treballador de l’empresa entengui les implicacions de la seva feina en els ODS.

Accions clau els dies D. Els dies D són els dies internacionals que commemoren les Nacions Unides. (https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks)

Difusió dels avenços a les xarxes socials a través de l’etiqueta #ODSpyme per a expandir el missatge a més pimes i posar en valor el lideratge de l’organització.

Acreditació del nostre compromís

El 2022 tenim previst adherir-nos a una iniciativa o segell que ens ajudi a avançar i acrediti el compromís de l’empresa amb la salut, el benestar i la conciliació del seu actiu més important: les persones.

Comunicació dels nostres progressos

A partir del 2022, s’elaborarà anualment la memòria de sostenibilitat, on es reflectirà el compromís general i l’estratègia d’Also Casals per a contribuir als ODS. També utilitzarem altres mitjans de comunicació, com ara la pàgina web corporativa o declaracions a les xarxes socials o als mitjans de comunicació.